Wednesday, 18.05.2022, 15:16
Вітаю Вас Guest | RSS

Острійківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Пошук
Корисні посилання
ЗНО

Статут закладу освіти

переглянути статут

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Острійківська загальноосвітня школа І-III ступенів, створена Білоцерківською районною радою (розпорядження від 12.09.1995 №133 "Про реєстрацію навчально-виховних закладів, що знаходяться у комунальній власності") знаходиться у комунальній власності.
 Острійківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  є правонаступником всіх прав і обов’язків Острійківської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 09164, Київська область, Білоцерківський район, с.Острійки, вул.Леніна, 38, телефон: 32-02-99.

1.3. Острійківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер та інші реквізити, необхідні для здійснення своєї діяльності, може мати рахунки в установі банку.
Зміни до статуту вносяться засновником у порядку, встановленому для його державної реєстрації.

1.4. Засновником навчального закладу є Білоцерківська районна державна адміністрація.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:
- створення умов  для  різнобічного розвитку учня, формування гармонійної  особистості,  збереження  та зміцнення її фізичного і психічного здоров'я;
- формування основних норм загальнолюдської моралі;
- створення умов  для здобуття дітьми дошкільного віку,  учнями безперервної дошкільної та загальної  середньої  освіти в обсязі державних  стандартів  дошкільної та  загальної середньої освіти,
- розвитку їх творчих здібностей і нахилів;
- виховання громадянина України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, української мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
- виховання в учнів і вихованців поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
- розвиток особистості учня і вихованця, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, Положенням "Про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу", затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 09.04.1997р. №106, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
-  безпечні умови освітньої діяльності;
-  дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
-  дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Навчальний заклад забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

1.11. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується навчальним закладом, функціонують:
I  ступінь - початкова школа - (1-4 класи - термін навчання 4 роки);
II ступінь - основна школа (5-9 класи - термін навчання 5 років);
III ступінь - старша школа (10-11 класи - термін навчання 2 роки).

1.12. За наявністю контингенту учнів у школах II і III ступенів створюються класи або групи із заочною формою навчання і терміном навчання:
- основна школа - 5-9 класи - 5 років;
- старша школа - 10-11(12) класи – 2(3) роки для учнів, які закінчили основну школу з навчальними досягненнями переважно на високому і достатньому рівні.

1.13. Навчальний заклад може обирати спеціалізацію, може мати у своєму складі класи з профільним і поглибленим вивченням предметів відповідно до Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту;

1.14. Навчальний заклад може направляти педпрацівників на навчання, підготовку та перепідготовку кадрів на рівні кваліфікаційних вимог відповідно до чинного законодавства.
1.15. У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

1.16. Навчальний заклад може входити до складу об'єднання (комплексу) з іншими навчальними закладами.
1.17. Кількість класів, груп продовженого дня у навчальному закладі встановлюється засновником на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених Міністерством освіти і науки молоді та спорту України за погодженням з Мінфіном, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гігієнічних норм.

1.18. Приймання дітей до навчального закладу здійснюється на безконкурсній основі (крім спеціалізованих), як правило, відповідно до території обслуговування.
 До першого класу зараховуються діти, як правило, із шести років.

1.19. Класи у закладі формуються за погодженням з відділом освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.
1.20. Формують класи з урахуванням демографічної ситуації, а в разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності – організовуються заняття за індивідуальною формою навчання.
1.21. З урахуванням потреб населення та матеріально-технічної бази заклад приймає рішення про створення груп продовженого дня, пришкільних інтернатів з частковим або повним утриманням учнів за рахунок засновника.

1.22. У навчальному закладі для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.
1.23. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
Визначається такий режим роботи груп продовженого дня: 5-денний з 12.00 до 18.00 години.

1.24. Навчальний заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною) формою навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відділом освіти.

1.25. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад організовує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.

1.26. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання заклад може направляти учнів до міжшкільних навчально-виробничих  комбінатів. Заклад і комбінат узгоджують порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне навантаження. Заклад бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у комбінаті, їх успішністю.

1.27. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої  освіти, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

1.28. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

1.29. Білоцерківська районна рада закріплює за навчальним закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають його відвідувати.

1.30. Прийом учнів до всіх класів навчального закладу проводиться відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування можуть бути зараховані до навчального закладу за наявності вільних місць у відповідному класі.

1.31. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

 Керівник закладу зобов'язаний вжити заходів щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
1.32. Направлення учнів до шкіл соціальної реабілітації та дострокове їх відрахування з таких навчальних закладів здійснюється за рішенням суду.
1.33. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.
1.34. Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
1.35. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.
1.36. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.
1.37. Рішення про відрахування із закладу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відділу освіти такі діти переводяться до іншого навчального закладу.
1.38. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка.
1.42. Медичне обслуговування та організація харчування дітей дошкільного віку, учнів у навчальному закладі здійснюються відповідно до законодавства.
1.43. Режим роботи навчального закладу, встановлюються засновником відповідно до законодавства про освіту.
1.44. Навчальний заклад має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу в установленому порядку;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
- розвивати власну навчально-матеріальну базу, створювати структурні підрозділи;
- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
- надавати платні послуги населенню в порядку, визначеному чинним законодавством;
- запрошувати на роботу спеціалістів на договірних умовах;
- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним статутом;
- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію на основі договорів;
- встановлювати форму для учнів;
- об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств як в Україні, так і за її межами;
- будувати та здійснювати інші операції по придбанню та відчуженню будівель, брати їх в оренду, приймати і передавати з балансу на баланс, а також списувати їх з балансу;
- займатися іншою діяльністю, що викликана практичними потребами навчального закладу і не заборонена чинним законодавством, а також здійснювати інші права, які обумовлені цим статутом, або надані юридичним особам чинним законодавством України.
1.45. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні підрозділи, створені відповідно до Положення про методичну роботу в навчальному закладі, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
1.46. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Білоцерківською центральною районною лікарнею.
II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Навчально-виховний процес у закладі незалежно від його підпорядкування, типу і форми власності здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
 У робочому навчальному плані закладу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна  частина  державних стандартів освіти.
 Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації  інваріантної та варіативної частини.
2.2. Робочий навчальний план навчального закладу погоджується педагогічною радою навчального закладу і затверджується відділом освіти Білоцерківської районної державної адміністрації.
 У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються тижневий розклад уроків та щоденний і річний режими роботи.
 Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани закладу погоджуються з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за поданням відділу освіти.
2.3. Документом, яким визначаються  перспективи розвитку закладу, є перспективний план роботи. Перспективний план складається на 5 років і затверджується педагогічною радою навчального закладу.
2.4. Документом, де відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу на навчальний рік, є  річний план роботи.
2.5. Річний план роботи навчального закладу складається на поточний навчальний рік і оздоровчий період для дошкільного підрозділу, затверджується педагогічною радою навчального закладу.
2.6. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.
2.7. Навчальний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання  відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
2.8. Навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.
2.9. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за груповою формою навчання.
2.10. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням з відділом освіти створює умови  для  прискореного навчання та навчання екстерном.
2.11. Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі  згідно  з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
2.12. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.
2.13. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.
2.14. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим  роботи, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти.
У зонах екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.
2.15. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.16. Тривалість уроків у закладі становить:  у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11 (12)-х - 45 хвилин.
Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти та Білоцерківською районною санітарно-епідеміологічною станцією.
2.17. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення  підряд двох уроків з одного  предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).
2.18. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.
2.19. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.
2.20. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.
2.21. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.22. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою, згодою батьків або осіб, які їх замінюють, та відділу освіти
2.23. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.24. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.
2.25. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів.
2.26. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції  про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
2.27. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.
2.28. У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у другому – рішення про неоцінювання досягнень учнів у навчанні приймається щорічно педагогічною радою навчального закладу. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.
2.29. Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з відділом освіти. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік та результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до  критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).
2.30. Виставлення учням оцінки з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності обумовлюються на педагогічній раді закладу. Критерії виставлення такої оцінки  визначаються закладом освіти. До додатків до документів про освіту (свідоцтво про  базову  загальну середню освіту, атестат про  повну загальну  середню  освіту) зазначені оцінки не виставляються.
2.31. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
2.32. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України.
2.33. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
2.34. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
2.35. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво  про  базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
2.36. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту. Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.
2.37. Учням, які закінчили старшу школу 11-й  клас видається атестат про повну загальну середню освіту. Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.
2.38. Випускникам  9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.
2.39. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.
2.40. За  відмінні успіхи  в навчанні учні 2-8-х, 10-х (11-х) класів  можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники  закладів III ступеня - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні  окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні".  За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
2.41. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення: премії, стипендії, цінні подарунки тощо за рахунок засновника, в межах бюджету та залучення спонсорських коштів.
2.42. Свідоцтва  про базову загальну середню освіту,  атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.
2.43. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів,  золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється  Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Головним управлінням освіти і науки Київської облдержадміністрації, відділом освіти.
ІІІ. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ
3.1 Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення  уроків,  в  процесі позаурочної  та  позашкільної роботи.
3.2 Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та  законах України, інших нормативно-правових актах.
3.3 У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і  воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.
3.4 Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників  навчально-виховного  процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.
Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до учнів забороняється.
IV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють, представники громадськості.
4.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу,  їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про  загальну середню освіту", іншими актами законодавства,  цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.
4.3. Учень - особа,  яка навчається і виховується в закладі.
4.4. Учні закладу мають гарантоване державою право на:
- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
- вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;
- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- отримання додаткових, у тому  числі платних, навчальних послуг;
- перегляд результатів оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
- участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;
- участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
- повагу людської  гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
4.5. Учні закладу зобов'язані:
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
- підвищувати свій загальний культурний рівень;
- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним  планом  закладу,  його статутом;
- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
- виконувати вимоги  педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
- брати участь у різних видах трудової діяльності;
- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;
- дотримуватися правил особистої гігієни.
4.6. Учні закладу залучаються за їх згодою та  згодою  батьків або осіб,  які їх замінюють,  до самообслуговування,  різних видів суспільно-корисної  праці  відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням  віку,  статі,  фізичних можливостей.
4.7. За невиконання  учасниками  навчально-виховного  процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на  них  можуть  накладатися  стягнення  відповідно  до закону.
4.8. Педагогічним  працівником  повинна бути особа з високими моральними  якостями,  яка  має відповідну  педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та  психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.
4.9. До педагогічної діяльності  у  закладах  не  допускаються особи,  яким вона заборонена за медичними показаннями,  за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.
4.10. Призначення  на посаду,  звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу,  інші трудові відносини  регулюються законодавством  про  працю,  Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.
4.11. Обсяг педагогічного    навантаження   вчителів   визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується  відділом освіти.
4.12. Обсяг педагогічного навантаження  може  бути  менше  тарифної ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
4.13. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року допускається  лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів,  що передбачається робочим  навчальним  планом, або  за  письмовою  згодою  педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.
4.14. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями,  навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, правилами внутрішнього розпорядку та цим статутом.
4.15. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних  обов'язків  крім  випадків,  передбачених законодавством.
4.16. Залучення педагогічних працівників до участі у  видах  робіт, не передбачених робочим навчальним планом,  навчальними програмами та іншими документами,  що  регламентують  діяльність  навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.
4.17. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
За результатами атестації педагогічних  працівників визначається їх відповідність займаній  посаді,  присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст,  спеціаліст другої,  першої, вищої   категорії)  та  може  бути  присвоєно  педагогічне  звання "старший учитель",  "учитель (вихователь) - методист",  "педагог - організатор - методист" та інші.
4.18. Педагогічні працівники закладу мають право:
- самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;
- брати участь у роботі методичних об'єднань,  нарад,  зборів закладу та інших  органів самоврядування  закладу,  в  заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
- обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації;
- навчатися у вищих навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
- вносити керівництву  закладу  і органам  управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
- на соціальне і матеріальне забезпечення  відповідно до законодавства;
- об'єднуватися у  професійні  спілки  та  бути  членами  інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
- порушувати питання  захисту  прав,  професійної  та  людської честі і гідності.
4.19. Педагогічні працівники закладу зобов'язані:
- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;
- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
- брати участь у роботі педагогічної ради;
- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком  осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
- постійно підвищувати свій професійний  рівень,  педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
- виконувати накази і розпорядження  керівника навчального закладу, органів управління освітою;
- вести відп
Контакти
Наша адреса
вул. Миру (Леніна), 38
с. Острійки Київської області
Телефон (04563) 2 02 99
Е-mail: ostrijky.school@i.ua
Схема проїзду
Схема проїзду
Національна дитяча "гаряча лінія"
Національна гаряча лінія з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації

Карта
Час
Прогноз погоди
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Total of answers: 119
Статистика

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Календар
«  May 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Объявления


Copyright MyCorp © 2022
Free website builderuCoz